Перейти до вмісту Перейти до головної навігації Skip to footer

Рішення №90

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 29 жовтня 2021 року                                                                       № 90

 

Про затвердження Порядку запобігання

та врегулювання конфлікту інтересів

членів виконавчого комітету Фортечної

районної у місті Кропивницькому ради

 

Керуючись статтями 52, 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону  України «Про запобігання корупції», методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції» від 02 квітня 2021 року № 5, з метою формування єдиного підходу до розуміння і дотримання правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та пов’язаних з ним обмежень членів виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради, виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.                 Затвердити Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів членів виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради  (далі — Порядок), додається.

 

2.                 Загальному відділу виконкому (Новак) забезпечити ознайомлення з цим Порядком членів виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову районної у місті ради Закаблуковського В.О.

 

Голова районної у місті ради                      Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ

Тетяна Голуб 32 13 83

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

           Рішення виконавчого  комітету

Фортечної районної у місті                       Кропивницькому  ради

«___» _______ 2021 року № ____

 

ПОРЯДОК

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів  членів виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради

 

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів членів виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради                (далі – Порядок) розроблений відповідно до Конституції України, законів України «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції» від 02 квітня 2021 року № 5 і визначає шляхи врегулювання конфлікту інтересів під час здійснення ними своїх  повноважень та реалізації прав.

1.2. Дія Порядку розповсюджується на усіх членів виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради, у тому числі на тих, які не є посадовими особами органу місцевого самоврядування (далі – члени          виконавчого комітету).

 

2.     ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

2.1. Терміни у цьому Порядку вживаються у таких значеннях:

2.1.1. Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

2.1.2. Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

2.1.3. Під приватним інтересом слід розуміти будь-які майнові чи немайнові інтереси особи, у тому числі зумовлені особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими (позатрудовими) стосунками з

2

 

фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю у громадських, релігійних чи інших організаціях.

2.1.4. Колегіальний орган – це тимчасовий або постійно діючий орган, створений відповідно до та у порядку, визначеному законодавством, який приймає рішення через колективне обговорення, узгодження і голосування.

 

3.     ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

3.1. З метою запобігання конфлікту інтересів члени виконавчого комітету зобов’язані дотримуватися вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

3.2. Наявність конфлікту інтересів не обов’язково призводить до фактів корупції, однак істотно підвищує ризик вчинення корупційних діянь та може бути їх передумовою, зокрема може негативно вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій            під час виконання наданих особі службових повноважень.

3.3. Член виконавчого комітету зобов’язаний повідомити про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів колегіальний орган, під час роботи у якому виник конфлікт інтересів.

Повідомлення про конфлікт інтересів здійснюється під час засідання виконавчого комітету до початку розгляду питання, у вирішенні якого є приватний інтерес.

3.4. Повідомлення члена виконавчого комітету про потенційний чи реальний конфлікт інтересів заноситься у протокол засідання виконавчого комітету.

3.5. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у члена виконавчого комітету він не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом щодо питання, у вирішенні якого є його/її приватний інтерес. Зокрема, заборонено:

3.5.1. Брати участь у підготовці документів для прийняття рішення колегіальним органом з відповідного питання.

3.5.2. Брати участь у розгляді (обговоренні) такого питання.

3.5.3. Брати участь у прийнятті рішення виконавчого комітету (голосуванні) з такого питання.

3.6. Під час визначення кількості членів виконавчого комітету,  необхідних для правочинності розгляду відповідного питання, члена виконавчого комітету, у якого виник реальний конфлікт інтересів, не враховують.

3.7. Якщо неучасть члена виконавчого комітету у прийнятті рішення призведе до втрати повноважності виконавчого комітету, особи, у яких 

3

 

наявний конфлікт інтересів, беруть участь у прийнятті такого рішення за  умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час засідання.

 

ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИНЕКНЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ТА ЇХ РЕЄСТРАЦІЯ

 

4.1. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, яка входить до складу виконавчого комітету не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.

4.2. Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член виконавчого комітету, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена виконавчого комітету заноситься в протокол засідання виконавчого комітету.

4.3. Завідувач загального відділу виконкому (особа, яка виконує його обовязки), зобов’язаний протягом одного дня з часу оформлення протоколу

зареєструвати факт повідомлення про конфлікт інтересів в окремому журналі, який повинен бути прошитий та пронумерований.

 

4.     ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ  ІНТЕРЕСІВ

 

5.1. За вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів член виконавчого комітету може бути виключений з його складу.

5.2. Нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) з порушенням вимог чинного законодавства України, підлягають скасуванню або за заявою зацікавленої особи можуть бути визнаними у судовому порядку такими, що не  відповідають закону.

5.3. Правочин, укладений внаслідок порушення вимог законодавства, що регулює правовідносини у сфері виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, може бути визнаний недійсним у встановленому законом порядку.

5.4. Збитки та будь-яка інша шкода, які завдані іншій особі, районній у місті раді або виконавчому комітету районної у місті ради, внаслідок порушення вимог законодавства, що регулює правовідносини у сфері виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, підлягають відшкодуванню особою, визнаною винною у вчиненні відповідного правопорушення в установленому законом порядку.

 

                         __________________________