Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Віднесення роботи до категорії із шкідливими і важкими умовами праці

 Текст до друку затверджую:

Голова районної у місті ради

_______________ О. Кришко

" _____" ____________2017 р.

"Віднесення роботи до категорії із шкідливими і важкими умовами праці

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету надає роз'яснення щодо віднесення роботи до категорії із шкідливими і важкими умовами праці.

Відповідно до пункту 3.3 Гігієнічної класифікації праці шкідливий виробничий фактор — це фактор середовища і трудового процесу, вплив якого на працівника за певних умов (інтенсивність, тривалість тощо) може викликати професійне захворювання, тимчасове або стійке зниження працездатності, підвищити частоту соматичних і інфекційних захворювань, призвести до порушення здоров'я нащадків.
Шкідливими виробничими факторами є фізичні, хімічні, біологічні фактори, фактори трудового процесу та небезпечні виробничі фактори.

Віднесення робіт до категорії із шкідливими і важкими умовами праці можливе тільки на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці, проведеної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442
"Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" (далі Порядок).

Згідно з пунктом 4 Порядку атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації, у строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на п'ять років. Позачергово атестація проводиться в разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу, органів Державної експертизи умов праці за участю установ санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України.
Атестація робочих місць передбачає: встановлення факторів і  причин  виникнення несприятливих умов праці; санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу на робочому місці; комплексну оцінку факторів виробничого середовища та характеру праці на відповідність характеристик стандартам безпеки праці, будівельним та санітарним нормам і правилам; встановлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією; обґрунтування віднесення робочого місця до категорії із шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці; визначення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу в несприятливих умовах; складання переліку робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників;
аналіз реалізації
технічних і організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характер та безпеки праці.

Атестації підлягають усі робочі місця, на яких технологічний процес, обладнання, використовувані сировина та матеріали можуть бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів. Перелік робочих місць, що підлягають атестації, визначає атестаційна комісія підприємства. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства.
За більш детальними роз'ясненнями звертатися до управління соціального захисту населення виконавчого комітету за адресою: м. Кропивницький, вул. Шатила, буд. 12, каб. 10, тел. 37-12-93.

Прес-центр виконавчого

комітету Фортечної районної

у місті Кропивницькому ради"

 

Начальник управління М. Бринза

 

 

 

Квашина 371293

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада