Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення № 162

 

УКРАЇНА 

   ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА 

ДЕВЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                        

Р І Ш Е Н Н Я

від 27 вересня 2018 року                                                                          № 162

 

Про затвердження Положення

про комунальний заклад «Центр

комплексної реабілітації

для дітей з інвалідністю Фортечної

 районної у м. Кропивницькому ради»

         Керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 3, 10, 37 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», статтею 4 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю», постановою Кабінету Міністрів України від 26.липня 2018 року №587 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 08 грудня  2006 року № 1686 і від                     31 січня 2007 року № 80», наказами Міністерства соціальної політики України від 14 березня 2018 року № 355 «Питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю»,  від 30 липня 2013 року № 452 «Про затвердження Державного стандарту денного догляду»,  районна у місті рада

 В И Р І Ш И Л А :

 1. Змінити назву юридичної особи з комунального закладу «Центр соціальної реабілітації (денного догляду) дітей з інвалідністю» на комунальний заклад «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у м. Кропивницькому ради».

2. Затвердити Положення про комунальний  заклад «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у м. Кропивницькому ради».

 

 

2

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної у місті ради від 17 березня 2017 року № 94 «Про затвердження Положення про  комунальний заклад «Центр соціальної реабілітації (денного догляду) дітей з  інвалідністю».

4. Пункт 3 цього рішення набирає чинності з моменту державної реєстрації Положення про комунальний заклад «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у м. Кропивницькому ради».

 

Голова районної у місті ради                                                               О. Кришко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Фортечної районної у

м. Кропивницькому ради

 27 вересня 2018 року №162

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комунальний заклад

 «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті  Кропивницькому ради»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кропивницький

2018 р.

 

Загальні положення

 1.1. Комунальний заклад «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради» (далі - Центр) - реабілітаційний заклад, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу та які проживають у місті Кропивницькому.

1.2. Засновником Центру є Фортечна районна у місті Кропивницькому рада (25006, м. Кропивницький, вул. Гоголя, буд. 28, ідентифікаційний код 36390707).

1.3. Рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію Центру приймається Фортечною районною у місті Кропивницькому радою (далі – районна у місті рада).

Центр є закладом комунальної форми власності, який немає на меті отримання прибутку.

1.4. Положення про Центр, зміни та доповнення до нього, структура Центру та штатна чисельність його працівників затверджується районною у місті радою за поданням голови районної у місті ради.

1.5. Центр утримується за рахунок коштів районного у місті бюджету та інших незаборонених чинним законодавством надходжень, у тому числі коштів благодійних фондів, пожертвувань підприємств, установ, організацій, громадян тощо.

1.6. Координація роботи Центру, організаційно-методичне забезпечення його діяльності здійснюється управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету районної у місті Кропивницькому ради.

1.7. Центр розміщений у спеціально пристосованому приміщенні, що відповідає державним будівельним нормам і правилам, санітарним нормам і правилам, протипожежним вимогам, техніці безпеки, має всі види комунального благоустрою.

1.8. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету, рішеннями районної у місті ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови районної у місті ради, наказами начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету районної у місті ради, іншими нормативно-правовими актами з питань комплексної реабілітації дітей з інвалідністю та створення належних умов для забезпечення надання їм реабілітаційних послуг, а також цим Положенням.

1.9. Повна назва закладу – «Комунальний заклад «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради».

Скорочена назва закладу – «КЗ «Центр реабілітації для дітей з інвалідністю».

1.10. Юридична адреса Центру: 25013, м. Кропивницький, вул. Бєляєва,    буд. 72, електронна адреса: kzrebcentr@ukr.net, тел. (0522) 37-14-66.

 

ІІ. Завдання Центру

2.1. Центр забезпечує:

1) виконання норм і положень, визначених Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» та іншими актами законодавства щодо забезпечення прав дітей з інвалідністю на реабілітацію (абілітацію) з метою їхньої подальшої інтеграції у суспільство;

2) створення умов для зменшення та подолання фізичних, та/або психічних, та/або інтелектуальних, та/або сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;

3) створення умов для запобігання та недопущення дискримінації дітей з інвалідністю, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування;

4) надання комплексу послуг з денного догляду, ранньої, соціальної, психолого-педагогічної, фізичної, психолого-педагогічної, фізкультурно-спортивної, трудової реабілітації (абілітації) відповідно до потреб дітей з інвалідністю. Реабілітаційні послуги у Центрі надаються виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації дітей з інвалідністю, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації (ІПР), із залученням до участі в цьому процесі дітей з інвалідністю і (за потреби) їхніх батьків або законних представників;

5) розвиток навичок автономного проживання дітей з інвалідністю в суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточення;

6) підготовку батьків або законних представників дітей з інвалідністю до продовження (у разі потреби) реабілітаційних заходів поза межами Центру;

7) надання послуг, зокрема з професійної орієнтації, опанування дітьми з інвалідністю трудових навичок, у тому числі у майстернях, визначення їхніх можливостей для подальшого професійного навчання та майбутньої трудової діяльності;

8) оперативне коригування (за потреби) індивідуальних програм реабілітації дітей з інвалідністю у частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів;

9) співпрацю з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями.

2.2. Центр у разі потреби та в межах фінансових можливостей забезпечує на безоплатній основі транспортним обслуговуванням (в межах міста Кропивницького) дітей з інвалідністю, які проходять реабілітацію у Центрі, зокрема перевезення від транспортних вузлів до місця розташування Центру та до місця їхнього проживання.

2.3. Центр забезпечує на безоплатній основі, відповідно до законодавства, харчування дітей з інвалідністю, які проходять реабілітацію у Центрі.

 

ІІІ. Структура Центру

3.1. Структурними підрозділами Центру є:

1) адміністрація;

2) відділення ранньої реабілітації (абілітації);

3) відділення денного догляду;

4) відділення психолого-педагогічної реабілітації;

5) відділення фізичної реабілітації;

6) відділення медичного спостереження;

7) служба соціального патронажу;

8) відділ господарського забезпечення.

3.2. Робота структурних підрозділів Центру, які проводять реабілітаційні заходи, забезпечується відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються наказом директора Центру.

3.3. З метою своєчасного та ефективного проведення комплексу реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю у Центрі утворюються Приймальна та Реабілітаційна комісії, склад яких і положення про які затверджуються директором Центру.

3.4. З метою проведення моніторингу стану дотримання прав дітей з інвалідністю у Центрі може утворюватися громадська рада, склад якої та положення про яку затверджуються директором Центру.

 

ІV. Умови зарахування до Центру  та організація реабілітаційного процесу

4.1. Направлення та зарахування дітей з інвалідністю та дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, які проживають у місті  Кропивницькому, проводиться відповідно до чинного законодавства України.

4.2. До Центру не зараховуються діти з інвалідністю та діти віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, стан здоров’я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, а саме з такими медичними протипоказаннями:

1) гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

2) усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

3) часті судомні напади та їх еквіваленти;

4) захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення (за умови несупроводження особи з інвалідністю її батьками або законними представниками).

4.3. Строк реабілітаційного процесу визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного обстеження дитини з інвалідністю та дитини віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.

4.4. Учасниками реабілітаційного процесу можуть бути діти з інвалідністю, діти віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, їхні батьки або законні представники, вчителі-реабілітологи, вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, асистенти вчителів-реабілітологів, практичні психологи, соціальні педагоги,                   лікарі-педіатри, фахівці з фізичної реабілітації, соціальні працівники, інструктори з трудової адаптації, викладачі з трудового навчання, музичні керівники, вчителі інформатики та обчислювальної техніки, медичні сестри та інші спеціалісти, які беруть участь у процесі надання реабілітаційних послуг.

4.5. Реабілітаційний процес може спрямовуватися на:

1) формування та розвиток в дітей з інвалідністю основних соціальних навичок (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до їхніх потреб, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію з метою вироблення та підтримання навичок самостійного (автономного) проживання, стереотипів безпечної поведінки;

2) опанування навичок захисту своїх прав та інтересів, самоаналізу і позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення самостійного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою, денного догляду, соціального супроводу, денною зайнятістю тощо;

3) надання дитині з інвалідністю, дитині віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, своєчасної та ефективної корекційної, соціальної, психологічної допомоги та організацію реабілітаційного процесу відповідно до особливостей її психофізичного розвитку.

4.6. Розклад, черговість і тривалість індивідуальних і групових занять визначаються реабілітаційною комісією.

4.7. Центром може визначатися та затверджуватися мережа груп, наповнюваність яких проводиться відповідно до завдань, умов та особливостей його діяльності.

 4.8. Реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю та дітям віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, які проживають у місті Кропивницькому, надаються Центром безоплатно.

V. Управління Центром

5.1. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється із займаної посади рішенням районної у місті ради за поданням голови районної у місті ради.

Директор Центру діє на підставі контракту, укладеного з головою районної у місті ради за дорученням районної у місті ради.

Посадова інструкція директора Центру затверджується головою районної у місті ради.

На час відсутності директора Центру його обов’язки виконує заступник директора Центру або інша особа, визначена розпорядженням голови районної у місті ради.

5.2. Директор Центру у своїй діяльності безпосередньо підпорядковується начальнику управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради.

5.3. Директор Центру має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора Центру за погодженням з начальником управління соціального захисту населення виконкому та головою районної у місті ради. Заступник директора Центру безпосередньо підпорядкований директору Центру, йому підконтрольний і підзвітний.

5.4. Установлення надбавок і здійснення преміювання директора Центру здійснюється відповідно до чинного законодавства розпорядженням голови районної у місті ради за поданням начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради, а заступника директора Центру – наказом начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради за поданням директора Центру.

Особова справа та трудова книжка директора Центру зберігаються у відділі кадрового та правового забезпечення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради, а заступника директора Центру – у Центрі.

5.5. Директор Центру:

1) здійснює керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за результати діяльності Центру;

2) представляє Центр в установах, організаціях, підприємствах незалежно від форми власності, розпоряджається в установленому законодавством порядку майном і коштами Центру;

3) укладає договори;

4) у межах своєї компетенції видає накази, затверджує функціональні обов’язки працівників, приймає та звільняє з роботи працівників Центру, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні заходи;

5) готує проекти рішень районної у місті ради, її виконавчого комітету,  розпоряджень голови районної у місті ради, що стосується повноважень Центру;

6) контролює стан виконання документів, що надходять до Центру;

7) здійснює контроль за реабілітаційним процесом;

8) затверджує правила внутрішнього розпорядку;

9) здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки, санітарно-гігієнічних умов і пожежної безпеки тощо;

10) разом з головним бухгалтером Центру відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності і подання її в установлені строки відповідним органам;

11) вносить керівництву районної у місті ради, управління соціального захисту населення виконкому пропозиції щодо вдосконалення роботи Центру;

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада