Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Рішення №104

 

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від «21» грудня 2021 року                                                            № 104

 

Про затвердження Положення про

опікунську раду при виконавчому

комітеті Фортечної районної

у м. Кропивницькому ради

 

Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування України», статтею 56 Цивільного кодексу України, пунктами 1.3, 1.4, 1.6 Правил опіки та піклування, затверджених спільним наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціального політики України від 26 травня 1999 року № 34/166/131/88,  пунктом 9 частини 6 рішення Кропивницької міської ради від 25 березня 2021 року                 № 168 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кропивницькою міською радою Подільській та Фортечній районним у м. Кропивницькому радам восьмого скликання та їх виконавчим органам», виконавчий комітет районної у місті ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради згідно з додатком.

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету районної у місті ради від 23 березня 2012 року № 36 «Про затвердження Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради та її складу».

 

 

Голова районної у місті ради               Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ

 

 

 

Тетяна Голуб  32 13 83

 

 

Додаток 1

          до рішення виконавчого комітету

          Фортечної районної

           у м. Кропивницькому ради

  від «21»  грудня 2021 року

№ 104

 

ПОЛОЖЕННЯ

про опікунську раду при виконавчому комітеті Фортечної районної

у м. Кропивницькому ради

 

Загальні положення

 

        1.1. Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради (далі - Положення) визначає загальні засади утворення і діяльності опікунської ради при виконавчому комітеті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради (далі – Опікунська рада).

 

        1.2. Опікунська рада є дорадчим органом, створеним у відповідності до чинного законодавства України, для забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів повнолітніх фізичних осіб, які внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу здоров'я не здатні усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, визнаних у судовому порядку недієздатними (обмежено дієздатними) або осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки, надання допомоги виконавчому комітету районної у місті ради у здійсненні ним функцій органу опіки та піклування над повнолітніми фізичними особами.

 

        1.3. Опікунська рада у своїй роботі керується Конституцією України, Цивільним та Цивільно – процесуальним кодексами України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про психіатричну допомогу", наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року №34/166/131/88 "Про затвердження Правил опіки та піклування", іншими законами та нормативними актами, що регулюють діяльність органу опіки та піклування, а також рішеннями виконавчого комітету районної у місті ради і цим Положенням.

 

        1.4. Опікунська рада у своїй діяльності співпрацює з закладами охорони здоров'я, правоохоронними органами, органами соціального захисту населення, іншими підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

 

        1.5. Очолює Опікунську раду голова районної у місті ради.

 

        1.6. Положення та склад Опікунської ради затверджується рішенням виконавчого комітету районної у місті ради.

2

 

II. Основні завдання, функції та права Опікунської ради

 

        2.1. Основним завданням Опікунської ради є розгляд та прийняття відповідних висновків і рекомендацій з питань соціально-правового захисту повнолітніх фізичних осіб, які визнані судом недієздатними чи обмежено дієздатними, або осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки, забезпечення їх особистих немайнових і майнових прав.

 

        2.2. Опікунська рада виконує дорадчі функції, визначені органом опіки та піклування, а саме:

        розглядає заяви та подані документи майбутніх опікунів (піклувальників);

        готує висновки (подання) на майбутніх опікунів (піклувальників);

        бере участь у розгляді судами справ окремого провадження та спорів, пов’язаних із захистом прав недієздатних (обмежено дієздатних) осіб;

        направляє, від імені органу опіки та піклування, відповідні подання до суду для призначення за рішенням суду опікунів (піклувальників), у разі визнання фізичної особи недієздатною (обмежено дієздатною);

        розглядає заяви дієздатних фізичних осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки, про призначення таким особам помічників. Проводить реєстрацію помічників дієздатних фізичних осіб;

        розглядає питання щодо визначення місця встановлення опіки та піклування;

        веде облік осіб, які потребують опіки (піклування);

        веде облік осіб, які перебувають під опікою (піклуванням) та над якими призначено помічників;

        розглядає скарги на дії опікунів, піклувальників, помічників дієздатних фізичних осіб;

        здійснює контроль за станом утримання і догляду підопічних їх опікунами (піклувальниками) та виконання останніми покладених на них обов'язків шляхом обстеження умов проживання осіб над якими встановлено опіку (піклування);

        вживає заходи щодо захисту особистих та майнових прав осіб, які перебувають під опікою (піклуванням);

        порушує питання щодо притягнення опікуна (піклувальника) до відповідальності за зловживання опікунськими правами, використання опіки чи піклування з корисливою метою на шкоду підопічному, за злісне невиконання обов’язків по догляду за особою щодо якої встановлено опіку (піклування);

        здійснює обстеження житлово-побутових умов проживання осіб, над якими встановлено опіку (піклування), та осіб, які потребують встановлення опіки (піклування);

3

з метою з’ясування обставин, що свідчать про стан наркотичного чи психічного захворювання фізичної особи, направляє запити до                                       Комунального некомерційного підприємства "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради" та Комунального некомерційного

підприємства "Кіровоградський обласний наркологічний диспансер Кіровоградської обласної ради";

        зберігає особові справи осіб, над якими призначено опіку (піклування) протягом 75 років.

 

        2.3. Опікунська рада відповідно до своїх повноважень попередньо розглядає та вносить на розгляд виконавчого комітету районної у місті ради питання щодо:

        погодження кандидатур опікунів (піклувальників), у разі визнання їх в судовому порядку недієздатними (обмежено дієздатними);

        призначення помічників дієздатним фізичним особам, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки;

        укладення опікунами (піклувальниками) від імені підопічних договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації при вирішенні майнових питань недієздатних (обмежено дієздатних) осіб;

        подачі опікунами (піклувальниками) від імені недієздатних (обмежено дієздатних) осіб заяв про прийняття спадщини;

        зміни реєстрації місця проживання недієздатних (обмежено дієздатних) осіб;

        встановлення опіки над майном осіб, які перебувають під опікою та піклуванням, у передбачених законом випадках;

        інші питання, які потребують прийняття рішення органу опіки та піклування відповідно до чинного законодавства України.

 

        2.4. Опікунська рада має право:

        розглядати  звіти опікунів (піклувальників) про виконання покладених на них обов’язків щодо підопічних;

        одержувати у встановленому порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, громадян, якщо інше не встановлено законом;

        запрошувати на свої засідання представників установ, громадських організацій,  громадян для з’ясування обставин, які мають значення, та підготовки відповідного висновку (подання) з питань, віднесених до компетенції органу опіки та піклування.

 

III. Організація діяльності Опікунської ради

 

        3.1. Основною організаційною формою діяльності Опікунської ради є засідання, які проводяться в міру необхідності. Дата, час і місце проведення засідання визначаються головою Опікунської ради, доводяться секретарем

4

Опікунської ради до відома її членів не пізніше ніж за два дні до початку засідання.

 

        3.2. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини її складу.

 

        3.3. Заяви з оригіналами доданих до них документів зберігаються в особових справах осіб, над якими призначено опіку (піклування).

 

        3.4. Справи недієздатних осіб, осіб обмежених в дієздатності та фізичних дієздатних осіб, які за станом здоров'я потребують призначення помічника, зберігаються у секретаря опікунської ради.

 

        3.5. Не пізніше ніж за два дні до засідання Опікунської ради голова Опікунської ради попередньо ознайомлюється з проектом порядку денного засідання та відповідними матеріалами.

 

        3.6. Члени Опікунської ради беруть участь у засіданнях Опікунської ради особисто. Якщо член Опікунської ради не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо ознайомитись зі справами, що виносяться на засідання, та подати голові Опікунської ради відповідні пропозиції у письмовій формі.

Думка відсутнього члена Опікунської ради з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні Опікунської ради і враховується під час голосування.

 

        3.7. На розгляд Опікунської ради подаються:

        проект порядку денного засідання Опікунської ради;

        заяви громадян;

        список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання Опікунської ради;

        довідкові матеріали, які безпосередньо стосуються порядку денного засідання (у разі необхідності).

 

        3.8. Порядок денний засідання і рішення Опікунської ради затверджуються членами Опікунської ради шляхом відкритого голосування.

 

        3.9. Особи, запрошені на засідання Опікунської ради для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду тільки їхніх питань.

 

        3.10. Члени Опікунської ради та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

 

        3.11. Рішення Опікунської ради приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів цієї ради і оформлюються протоколом, який підписується головою і

5

секретарем Опікунської ради та скріплюється гербовою печаткою виконавчого комітету районної у місті ради.

 

        3.12. Після засідання секретар Опікунської ради протягом п'яти  робочих днів доопрацьовує протокол засідання з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного засідання.

 

        3.13. Подання (висновки) Опікунської ради доводяться до заявників в частині, що їх стосується.

 

        3.14. У разі потреби свої рекомендації в письмовій формі Опікунська рада надсилає відповідним установам, підприємствам, службовим особам чи

громадянам для вжиття ними відповідних заходів для поліпшення умов утримання недієздатних осіб, осіб, обмежених в дієздатності, та фізичних дієздатних осіб, яким призначено помічника, щодо додержання діючого законодавства про охорону їхніх прав та особистих інтересів.

 

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада