Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

pro-shvalennya-12-2020

 

Проєкт

У К Р А Ї Н А

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від  « ____» грудня 2020 року                                                              №_____

 

Про схвалення проєкту

рішення районної у місті ради

«Про районний у місті бюджет

на 2021 рік», що вноситься на

розгляд районної у місті ради

 

         Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 76 Бюджетного кодексу України, розглянувши поданий фінансовим відділом районної у місті ради проєкт рішення районної у місті ради «Про районний у місті бюджет на 2021 рік», що вноситься на розгляд районної у місті ради, виконком районної у місті ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Схвалити проєкт рішення районної у місті ради «Про районний у місті бюджет на 2021 рік», що додається, і внести його на розгляд районної у місті ради.

 

2. Схвалити прогноз районного у місті бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, що додається.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову районної у місті ради.

 

 

Голова районної у місті ради

 

 

Інна ПОПОВКІНА 24 63 24

 

СХВАЛЕНО

Рішення виконкому Фортечної

районної у м. Кропивницькому ради

«___» грудня 2020 року №____                                                    

Проєкт                                                                                       

У К Р А Ї Н А

 

ФОРТЕЧНА РАЙОННА У МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ РАДА

 

__________ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від «____» грудня 2020 року                                                                        № ___

 

Про районний у місті бюджет на 2021 рік

 

         Керуючись статтями 41, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 68, 77 Бюджетного кодексу України та рішенням Кропивницької міської ради від ___ грудня 2020 року  № ____ «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік», районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

        1. Визначити на 2021 рік:

доходи загального фонду районного у місті бюджету у сумі                         32 079 600 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки загального фонду районного у місті бюджету у сумі                               32 079 600 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів районного у місті бюджету  у розмірі 1000 гривень.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного у місті бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

 

3. Установити, що у загальному фонді районного у місті бюджету на 2021 рік:

1)  до доходів належать надходження, визначені пунктом 38 та 44 частини першої статті 64, статтею 68 та трансферти, визначені пунктом 5 статті 101 Бюджетного кодексу України.

Умови надання іншої субвенції з бюджету територіальної громади районному у місті бюджету визначаються договорами сторін між міською радою та районною у місті радою;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного у місті бюджету на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені  статтями 68, 69¹ та  частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

6. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду районного у місті бюджету згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

7. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України  захищеними видатками районного у місті бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

8. Головним розпорядникам коштів районного у місті бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:  

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів на офіційному сайті районної у місті ради;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання  договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 

 9. Якщо в процесі виконання районного у місті бюджету зміна обставин вимагає менших бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів, фінансовий відділ районної у місті ради готує та подає до районної у місті ради у встановленому порядку пропозиції про зменшення відповідних бюджетних призначень.

Якщо після прийняття рішення про районний у місті бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у такому разі здійснюється за рішенням виконавчого комітету районної у місті ради, погодженим з постійною комісією районної у місті ради з питань бюджету у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

10. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків районного у місті бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) та визначення нових бюджетних програм здійснюється за рішенням виконавчого комітету районної у місті ради, погодженим з постійною комісією районної у місті ради з питань бюджету у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Забороняється без внесення змін до рішення про районний у місті бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами районного у місті бюджету на:

1)                    оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

2)                    видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами. 

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ районної у місті ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного у місті бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету. 

 

11. У разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від        14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від                 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами) дозволити фінансовому відділу районної у місті ради здійснювати внесення змін до розпису районного у місті бюджету на 2021 рік за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників бюджетних коштів за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів з подальшим внесенням відповідних змін до рішення районної у місті ради про районний у місті бюджет на 2021 рік.

 

12.  Не приймати до розгляду питання, що потребують додаткових асигнувань з районного у місті бюджету, без внесення відповідних пропозицій по збільшенню доходів або зменшенню видатків.

 

13. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2021 року.

 

14.  Додатки 1 та 2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної у місті ради з питань бюджету.

 

 

Голова районної у місті ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інна ПОПОВКІНА 24 63 24

 СХВАЛЕНО

Рішення виконавчого комітету Фортечної районної у

м. Кропивницькому ради

___ грудня 2020 року № ___

 

Прогноз районного у місті бюджету

на 2022-2023 роки

 

Загальна частина

 

Прогноз районного у місті бюджету  на 2022 - 2023 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671, а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери міста Кропивницького.

 

Показники соціально-економічного розвитку міста

та державних соціальних стандартів на 2022 та 2023 роки

 

Назва показника

2022 рік

2023 рік

Обсяг реалізованої промислової продукції по обліковому колу, млн грн

20714,0

22957,0

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну одиницю населення, грн

89671,0

99813,0

Обсяг експорту товарів, млн дол. США

402,5

433,9

Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, у % до попереднього року

105,6

107,8

Темп зростання роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, %

108,7

109,0

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн

11596

12188

Темп зростання фонду оплати праці, %

106,0

105,1

 

Державна бюджетна політика на 2021 – 2023 роки щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин буде спрямована на розвиток середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, удосконалення міжбюджетного регулювання, зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів.

Основними завданнями Прогнозу є підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами.

Основними принципами Прогнозу є принцип збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

 

1.     Основні індикативні прогнозні показники

 

Прогноз включає основні індикативні прогнозні показники районного у місті бюджету на 2022-2023 роки за доходами, видатками, фінансуванням та розподілом за загальним та спеціальним фондами бюджету.

 

Основні показники районного у місті бюджету на 2020–2023 роки

(грн)

Показник

2020 рік¹

2021 рік²

2021 рік³

2022 рік³

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада