Виконавчі органи
районної у місті ради

... усі фото

Переведення на iншу роботу. Змiна iстотних умов працi

 Текст до друку затверджую:

Голова Фортечної районної

у м. Кропивницькому ради

______________ О. Кришко

"____" _________ 2017 року

"Переведення на iншу роботу. Змiна iстотних умов працi"

   Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради надає роз’яснення щодо переведення на iншу роботу та змiна iстотних умов працi.

  Відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю України переведення на iншу роботу на тому ж пiдприємствi, в установi, органiзацiї, а також переведення на роботу на iнше пiдприємство, в установу, органiзацiю або в iншу мiсцевiсть, хоча б разом з пiдприємством, установою, органiзацiєю, допускається тiльки за згодою працiвника, за винятком випадкiв, передбачених у статтi 33 цього Кодексу та в iнших випадках, передбачених законодавством. 
Не вважається переведенням на iншу роботу i не потребує згоди працiвника перемiщення його на тому ж пiдприємствi, в установi, органiзацiї на iнше робоче мiсце, в iнший структурний пiдроздiл у тiй же мiсцевостi, доручення роботи на iншому механiзмi або агрегатi у межах спецiальностi, квалiфiкацiї чи посади, обумовленої трудовим договором. Власник або уповноважений ним орган не має права перемiщати працiвника на роботу, протипоказану йому за станом здоров'я. 

  У зв'язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi допускається змiна iстотних умов працi при продовженнi роботи за тiєю ж спецiальнiстю, квалiфiкацiєю чи посадою. Про змiну iстотних умов працi - систем та розмiрiв оплати працi, пiльг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, сумiщення професiй, змiну розрядiв i найменування посад та iнших - працiвник повинен бути повiдомлений не пiзнiше нiж за два мiсяцi. 
Якщо колишнi iстотнi умови працi не може бути збережено, а працiвник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договiр припиняється за пунктом 6 статтi 36 цього Кодексу.

  За більш детальними роз’ясненнями звертатися до управління соціального захисту населення виконавчого комітету Кіровської районної у м. Кропивницькому ради за адресою: 25030, м. Кропивницький, вул. Шатила, буд. 12, к. 12, тел. 37 12 93.

Прес-центр виконавчого комітету

Фортечної районної у

м. Кропивницькому ради"

 

Начальник управління соціального захисту

населення виконавчого комітету                                                                                                                                                         М. Бринза

 

 

Єрофєєва 37 12 93

 

Голові Фортечної районної

у місті Кропивницькому ради

Кришку О.В.

 

Начальника управління соціального

захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради

Бринзи М.А.

 

Службова записка

 

Відповідно до плану надання статей прошу розмістити на сторінках міських засобів інформації та офіційному сайті Фортечної районної у місті Кропивницькому ради інформацію на тему: "Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці" (текст додається).

 

 

 

06.09.2017

2011 © Кіровська районна у м.Кіровограді рада